przepisy kulinarne
  
Zapomniałem hasłaRegulamin

1. Postanowienia og�lne
1.1
Ka�dy u�ytkownik decyduj�cy si� na korzystanie z serwisu godzi si� z zasadami zawartymi w regulaminie i zobowi�zuje si� do ich przestrzegania.
1.2
Z�amanie jakiegokolwiek punktu regulaminu wi��e si� z interwencj� redakcji poprzez zawieszenie konta u�ytkownika, usuni�cie jego konta lub ca�kowit� blokad� numeru IP. W przypadku z�amania regulaminu wszystkie us�ugi zostaj� zawieszone lub bezpowrotnie skasowane.
1.3
Redakcja nie jest odpowiedzialna za tre�ci zamieszczane przez u�ytkownik�w, w szczeg�lno�ci za tre�� przepis�w umieszczanych przez u�ytkownik�w bez zgody ich autora.
1.4
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tre�ci regulaminu bez wcze�niejszego powiadomienia.
2. Rejestracja
2.1
Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezp�atne i dost�pne dla ka�dego u�ytkownika.
2.2
U�ytkownicy serwisu MistrzKuchni.pl wyra�aj� zgod� na przechowywanie danych rejestracyjnych w systemie MistrzKuchni.pl
2.3
Login u�ytkownika serwisu nie mo�e zawiera� zwrot�w powszechnie uznanych za obra�liwe i wulgarne.
2.4
Zmiana loginu po rejestracji nie jest mo�liwa. Wybrany login b�dzie jednocze�nie cz�ci� adresu konta e-mail je�li u�ytkownik skorzysta z wybranej us�ugi.
2.5
Podanie adresu e-mail w polu E-MAIL jest opcjonalne i r�wnoznaczne ze zgod� na otrzymywanie informacji reklamowych ze �wiata kuchni oraz powiadomienia o konkursach i ustawieniach serwisu MistrzKuchni.pl - jest to r�wnie� jedyna droga do odzyskania has�a.
3. Dodawanie przepis�w kulinarych
3.1
U�ytkownik dodaj�cy przepis kulinarny o�wiadcza, �e jest autorem przepisu lub posiada prawo do publikacji przepisu na �amach MistrzKuchni.pl. Srwis MistrzKuchni.pl nie ponosi odpowiedzialno�ci za publikacje u�ytkownik�w lecz ze swojej strony dok�ada wszelkich stara� aby sprawdza� i sortowa� zamieszczan� tre��.
3.2
Redakcja serwisu MistrzKuchni.pl ma prawo do usuni�cia dowolnego przepisu z serwisu MistrzKuchni.pl, w szczeg�lno�ci je�li jego autor lub inny u�ytkownik serwisu zg�osi bezprawne publikowanie przepisu w serwisie i zarz�da jego natychmiastowego usuni�cia.

strona główna | dodaj do ulubionych           
kontakt    regulamin